Các công ty đang ngày càng bộc lộ những đánh giá của họ về sử dụng nước của công ty của họ và rủi ro liên quan như một cách cải thiện tính minh bạch và trách nhiệm giải trình bồi dưỡng. Thực hành này cho phép các bên liên quan khác nhau để theo dõi và cung cấp thông tin phản hồi về thực tiễn nước của công ty và chính sách.

Một số câu hỏi chính các công ty yêu cầu về tiết lộ thông tin liên quan đến nước bao gồm:

  • Có well-established/harmonized số liệu với người tiêu dùng, các nhà đầu tư, và các cộng đồng bị ảnh hưởng mong đợi chúng tôi báo cáo các dữ liệu liên quan đến nước của chúng tôi?
  • Phương pháp đánh giá nào có thể dễ dàng hiểu được các khán giả không có kỹ thuật?
  • Những loại thông tin hữu ích nhất cho người tiêu dùng hy vọng sẽ đưa ra quyết định mua hàng thông báo? Phương pháp có sẵn cung cấp này?
  • Thông tin về những gì là hữu ích nhất cho các nhà đầu tư tìm kiếm để đánh giá rủi ro liên quan đến nước và / hoặc đặt tiền trong một công ty "đạo đức"? Phương pháp có sẵn cung cấp này?
  • Thông tin về những gì mong muốn nhất để cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng (và do đó hữu ích trong việc duy trì giấy phép xã hội của chúng tôi để hoạt động)? Phương pháp có sẵn cung cấp này?


Các công cụ sau đây có thể đặc biệt hữu ích cho các công ty có nhu cầu giao tiếp hoặc tiết lộ những thông lệ nước và chính sách của họ cho các bên liên quan: