The CEO Water Mandate currently conducts activities with respect to four primary focus areas/workstreams:

    • Chịu trách nhiệm chính sách Tham gia và hành động tập thể
    • Nước và Nhân quyền
    • Nước Công bố doanh nghiệp
    • Water Stewardship in the Supply Chain

Ban Thư ký ủy khuyến khích các công ty ủng hộ tham gia vào bất kỳ và tất cả các workstreams và các Nhóm công tác liên quan, trong đó họ quan tâm đến. Đọc để tìm hiểu thêm về các mục tiêu chính của những workstreams và các dự án trọng điểm liên kết với chúng, và để có được tham gia trong việc hình thành các công việc như nó mở ra.

Download as a PDF!

(nhấp vào tiêu đề để mở rộng)

> Chịu trách nhiệm chính sách Tham gia và hành động tập thể
> Nước và Nhân quyền
> Nước Công bố doanh nghiệp
> Water Stewardship in the Supply Chain

Làm thế nào để Tham gia

CEO Water Mandate endorsers are invited to participate in these workstreams primarily through participation in the initiative’s corollary working groups. Để tham gia vào một hoặc nhiều hơn của các nhóm làm việc, please contact Peter Schulte at pschulte@pacinst.org.