Nếu bạn có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi tại: ceowatermandate@unglobalcompact.org

Văn phòng nhỏ gọn toàn cầu của Liên Hợp Quốc

2 Liên Hợp Quốc Plaza, DC2-612
New York, NY 10017
+1.917.367.9112

Pacific Institute

654 13th St, Bảo tồn công viên
Oakland, CA 94612
+1 510-251-1600